Avís Legal

En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització de la web www.falcon89.com propietat de TONI FALCON RETOLS, SL. , La qual queda a la disposició dels usuaris d’Internet.

TONI FALCON RETOLS, SL amb CIF B25395591 i domicili en ENGINYER PAU AGUSTI, 303B NAU
3A, LLEIDA (LLEIDA), 25191 i mail de comunicacions SE.DERAPAROCED@NIMDA
Inscripció en el Registre Mercantil de Lleida en el tom 488, foli 95, fulla L-9044, inscripció 4ª.

OBJECTE

La present web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els productes i serveis oferts per TONI FALCON RETOLS, SL als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de manera clara i detallada els productes que l’empresa posa a la disposició dels seus clients per a la realització de les seves activitats. TONI FALCON RETOLS, SL és una empresa especialitzada en l’allotjament, disseny i creació de pàgines web, portals autoadministrables, així com aplicacions web de comerç electrònic basats en wordpress.
Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes de TONI FALCON RETOLS, SL, per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i llocs a la disposició dels usuaris d’Internet.
L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre TONI FALCON RETOLS, SL i l’usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que és proposen, li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reservis de totes i cadascuna dels Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com Usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir de fer ús del web.

La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com a usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se de fer ús de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent front TONI FALCON RETOLS, SL, o enfront de tercers de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. TONI FALCON RETOLS, SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre TONI FALCON RETOLS, SL i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat d’aquesta informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

TONI FALCON RETOLS, SL ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, TONI FALCON RETOLS, SL es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web (Aplicacions SMS i Extranet). En aquests casos, com a requisit previ per a poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L’Usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral ja els bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. TONI FALCON RETOLS, SL assignarà l’identificador seleccionat per l’Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari és compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per els conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de TONI FALCON RETOLS, SL al més aviat possible.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en la pàgina web pertanyen a TONI FALCON RETOLS, SL.a responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual tual de TONI FALCON RETOLS, SL o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar-se, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o la propietat del qual correspongui a TONI FALCON RETOLS, SL, o a tercers.
La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’activitat de TONI FALCON RETOLS, SL es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Una vegada que l’usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts en la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud és obligació seva l’introduir dades exactes i verídiques, no responent TONI FALCON RETOLS, SL, en cap cas, a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat d’aquestes.

TONI FALCON RETOLS, SL no es responsabilitza del mal ús que vostè. Pugui fer d’aquest lloc web.

TONI FALCON RETOLS, SL no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de TONI FALCON RETOLS, SL, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, ja els efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de TONI FALCON RETOLS, SL, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que TONI FALCON RETOLS, SL hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com sigui la causa, TONI FALCON RETOLS, SL no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, mal emergent i / o per lucre cessant. TONI FALCON RETOLS, SL té dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

Quant a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o en els quals pogués tenir accés a conseqüència dels links establerts en aquesta, TONI FALCON RETOLS, SL, no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les quals es tingui accés a conseqüència dels links establerts en aquesta.

Igualment, TONI FALCON RETOLS, SL s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les quals es pugui tenir accés a través dels links establerts en la qual puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, TONI FALCON RETOLS, SL podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització d’aquests. En concret, TONI FALCON RETOLS, SL podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a aquest contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ

TONI FALCON RETOLS, SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web.

Així mateix, TONI FALCON RETOLS, SL es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts en la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions d’accés i utilització de la web www.falcon89.com es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el disposat en altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.